พนักงานเขียนแบบ

หน้าที่่ลัีกษณะงาน

 - ขยายแบบโครงสร้าง

-  เขียนแบบโครงสร้าง

-  แก้ไขแบบโครงสร้าง

 

คุณสมบัติ

- ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส สาขาโยธา , สถาปัตยกรรม, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

จำนวน 1 ตำแหน่ง
พนักงานธุรการสนาม ( ร่มเกล้า ,ลาดกระบัง ( ซอยพัฒนาชนบท 3 )

หน้าที่ลักษณะงาน

- ประสานงานในโครงการก่อสร้าง

- จัดทำรายงานเอกสารต่าง ๆ และจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง

- ประสานงานกับโครงการและสำนักงานใหญ่

 

คุณสมบัติ

- เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส

- สามารถเดินทางได้สะดวก

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

จำนวน 1 ตำแหน่ง
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง

หน้าที่ลักษณะงาน

- ออกแบบงานโครงสร้าง ทั้งระบบ

 

คุณสมบัติ

- เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา ขึ้นไป   ( มีใบประกอบวิชาชีพ )

- มีประสบการณ์ตรงในงานออกแบบโครงสร้าง 

- มีความคิดสร้างสรรค์

 

จำนวน 1 ตำแหน่ง
โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภค

หน้าที่ลักษณะงาน

- ดูแลระบบไฟฟ้าในโครงการ

- ดูแลควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับเหมา

- สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ได้

 

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ในงาน

 

จำนวน 1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผจก. งานระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

หน้าที่ลักษณะงาน

- ควบคุมการทำงานของทีมงานระบบไฟฟ้า

- จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

- ร่วมประชุมวางแผนกับทีมงาน

 

คุณสมบัติ

- ปวส  สาขาระบบไฟฟ้า หรือสาขาที่เีกี่ยวข้อง

- เพศชายอายุไม่เกิน 45 ปี

จำนวน 1 ตำแหน่ง
พนักงานซ่อมบำรุงหลังงานขาย

หน้าที่ลักษณะงาน

- ควบคุมทีมงานและปฏิบัติการเข้าซ่อมบำรุงหลังงานขาย

- รายงานปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ลูกบ้านในโครงการ

 

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 42 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส สาขาก่อสร้างหรือมีประสบการณ์

- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

 

จำนวน 1 ตำแหน่ง